Using Data to Improve Schools – Sử dụng dữ liệu để cải thiện nhà trường

Foreword: School system leaders are discovering the power of data for promoting school improvement. With recent advances in technology and the increased demand for assessing student learning, an unprecedented amount of data are available to educators. School districts across America are beginning to use the tools necessary to make effective use of the data. In addition to test scores, many educators are collecting data about citizenship, character, healthy lifestyles, school climate and parental and community involvement.

One superintendent reflected that “We spend a lot of time on testing but not much time on what to do with the test results.” As educators shift their focus from simply reporting test results to using the data to improve instruction, data become essential ingredients in school improvement.

Educators know that the effective use of data can measure student progress, evaluate program and instructional effectiveness, guide curriculum development and resource allocation,promote accountability and, most importantly, ensure that every child learns.

Using Data to Improve Schools: What’s Working is an easy-to-read guide to using data to drive school improvement. School system leaders and their staffs can learn from this book how to build a districtwide culture of inquiry that values the use of data for sound decision-making.

School board members, parents and community members interested in helping improve schools will find tools for their work as well in this guide. It describes the challenges and the successes of educators from districts both large and small committed to using data. 

We are sure that you will find this guide useful in your ongoing efforts to provide leadership to your schools and communities.

Paul D. Houston, Ph.D.
Executive Director
American Association of School Administrators

 

(Bản tiếng Việt dưới đây do Thụy Khang chuyển ngữ.)

Lời nói đầu: Lãnh đạo các hệ thống trường học đang khám phá sức mạnh của dữ liệu nhằm thúc đẩy cải tiến nhà trường. Với những tiến bộ gần đây trong công nghệ và nhu cầu đánh giá học tập của sinh viên ngày càng tăng, các nhà giáo dục hiện đang có trong tay một lượng dữ liệu lớn chưa từng có. Các khu học chính trên khắp nước Mỹ đang bắt đầu sử dụng những công cụ cần thiết để sử dụng dữ liệu một cách có hiệu quả. Ngoài điểm kiểm tra, nhiều nhà giáo dục đang thu thập dữ liệu công dân, tính cách, lối sống lành mạnh, môi trường học đường và sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng.

Một vị giám đốc khu học chính đã phản ánh, Chúng ta dành quá nhiều thời gian để thực hiện kiểm tra, thi cử, nhưng lại không có nhiều thời gian để khai thác, sử dụng các kết quả kiểm tra. Khi các nhà giáo dục chuyển trọng tâm từ đơn giản là báo cáo kết quả kiểm tra sang sử dụng dữ liệu để cải thiện quá trình dạy học, thì dữ liệu sẽ trở nên thành phần thiết yếu trong quá trình cải tiến trường học.

Các nhà giáo dục biết rằng việc sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả có thể đo lường sự tiến bộ của học sinh, đánh giá hiệu quả của chương trình và quá trình dạy học, hướng dẫn việc phát triển chương trình giảng dạy cũng như phân bổ nguồn lực, thúc đẩy trách nhiệm và quan trọng nhất là đảm bảo mọi trẻ em đều học tập tốt..

Tài liệu Sử dụng dữ liệu để cải thiện trường học: Chia sẻ những kinh nghiệm là một tài liệu dễ đọc nhằm hướng dẫn sử dụng dữ liệu để thúc đẩy cải tiến trường học. Lãnh đạo các hệ thống trường cũng như các giáo viên, nhân viên trong hệ thống đều có thể học hỏi từ cuốn sách này cách xây dựng văn hóa học hỏi trên toàn học khu, coi trọng việc sử dụng dữ liệu để ra quyết định đúng đắn.

Thành viên hội đồng trường, phụ huynh và thành viên của cộng đồng có quan tâm đến việc góp tay vào cải thiện trường học cũng sẽ tìm thấy các công cụ cho công việc của họ trong tài liệu hướng dẫn này. Tài liệu mô tả những thách thức và thành công của các nhà giáo dục từ các học khu bất kể lớn hay nhỏ miễn là họ cam kết sử dụng dữ liệu.

Chúng tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy tài liệu hướng dẫn này hữu ích trong những nỗ lực liên tục của các bạn để cung cấp sự lãnh đạo cho các trường học và cộng đồng của mình.

Paul D. Houston, Tiến sĩ
Giám đốc điều hành
Hiệp hội quản trị trường học Mỹ

Có thể tải toàn văn tài liệu hướng dẫn nói trên tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.