Tài liệu mở – Học tập từ xa trong thời gian trường học đóng cửa toàn cầu: Bài học từ nhiều quốc gia (WB 2020)

Dẫn: Covid-19 đã tạo ra rất nhiều thay đổi trong cách sống và làm việc của thế giới chúng ta, trong đó tất nhiên không loại trừ giáo dục. Trường học đóng cửa ở quy mô toàn cầu, nhưng việc học tập của thế hệ trẻ không thể ngưng lại, và ở mỗi quốc gia sẽ chọn những giải pháp khác nhau để đối phó với tình huống khó khăn và chưa hề có tiền lệ này. Có những giải pháp thành công, và cũng có nhiều giải pháp không đạt được kết quả mong muốn. Nhưng dù thành công hay không thì tất cả những kinh nghiệm này đều phải được ghi lại làm tư liệu, để mọi người cùng tiếp tục suy nghĩ và tìm các giải pháp tối ưu nhất cho ngành giáo dục trong một thế giới hậu Covid. Và đó chính là lý do ra đời của tài liệu đang được giới thiệu ở đây.

Tài liệu được công bố cuối năm 2020 theo giấy phép mở CC BY 3.0 IGO. Giấy phép này cho phép mọi người sao chép, phổ biến, chuyển tiếp và chỉnh sửa trên tài liệu, kể cả với mục đích thương mại, với điều kiện phải chú dẫn đầy đủ nguồn tài liệu theo hướng dẫn của WB ghi trên trang bìa trong của tài liệu. Ngân hàng thế giới khuyến khích việc phổ biến kiến thức đến mọi người với mục đích phi thương mại, chỉ yêu cầu ghi nhận nguồn gốc của các tài liệu đã sử dụng từ Ngân hàng thế giới.  

Xin trân trọng giới thiệu tài liệu này đến tất cả bạn đọc.

Tóm tắt của WB:

This study includes three main sections that have been organized in a chronological order within this report: the first one, “What can we learn from education emergency responses in low- and middle-income countries?” analyzes the emergency education responses to the COVID-19 pandemic of over 120 governments from April until May, 2020. The second section, “Is remote learning perceived as effective? An in-depth analysis across five countries” discusses the main national education responses deployed by Brazil, Kenya, Nigeria, Sierra Leone, and Peru, as well as the perceived effectiveness of these strategies conducted from May until August, 2020. The third section, “What works with remote and remedial strategies? an analysis across 13 countries” builds on key lessons learned during the analysis of the five multi-country experiences and presents global trends of remote learning implemented during school closures and the actions governments adopted to get ready for remedial learning, conducted from August until December 2020. The countries prioritized for the third section are IDA borrowing countries of which six are low-income countries.

Bản dịch do FLC cung cấp:

Nghiên cứu này bao gồm ba phần, được sắp xếp theo trình tự thời gian thực hiện báo cáo. Phần đầu tiên, “Chúng ta có thể học được gì từ các biện pháp ứng phó khẩn cấp của ngành giáo dục tại các nước có thu nhập thấp và trung bình?” phân tích các phản ứng khẩn cấp trong lĩnh vực giáo dục đối với đại dịch COVID-19 của hơn 120 quốc gia, tính từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2020. Phần thứ hai, “Học từ xa có thực sự hiệu quả không? Phân tích sâu trên 05 quốc gia” thảo luận về các phản ứng ở cấp quốc gia – được triển khai tại Brazil, Kenya, Nigeria, Sierra Leone và Peru, và hiệu quả về mặt nhận thức của các chiến lược này – được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2020. Phần thứ ba, “Chiến lược đào tạo từ xa và khắc phục hậu quả nào đem lại những kết quả mong muốn?” phân tích trên 13 quốc gia dựa trên các bài học kinh nghiệm chính trong quá trình phân tích năm nhóm kinh nghiệm của nhiều quốc gia, đồng thời trình bày các xu hướng toàn cầu về học tập từ xa được thực hiện trong thời gian đóng cửa trường học và các hành động mà chính phủ đã áp dụng để sẵn sàng cho việc học phụ đạo, được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020. Các quốc gia được ưu tiên cho phần thứ ba là các quốc gia vay vốn IDA, trong đó sáu quốc gia là các quốc gia có thu nhập thấp.

File tài liệu: Remote-Learning-During-the-Global-School-Lockdown-Multi-Country-Lessons

Nguồn: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36141

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.