Sáng kiến toàn cầu về Trẻ em ngoài nhà trường (UNESCO 2014)

UNESCO – Báo cáo “Trẻ em ngoài nhà trường: Nghiên cứu của Việt Nam” được biên soạn để phục vụ công tác quản lý giáo dục, lập kế hoạch, vận động chính sách nhằm thực hiện bình đẳng trong giáo dục cho mọi trẻ em, đặc biệt là các nhóm trẻ em thiệt thòi. Báo cáo này cũng góp phần phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách của các Bộ ngành và chính quyền địa phương và các cơ quan nghiên cứu có liên quan của Chính phủ Việt Nam, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các tổ chức quốc tế và các đơn vị có quan tâm khác trong nỗ lực chung nhằm giảm thiểu số trẻ em ngoài nhà trường ở Việt Nam. UNICEF Việt Nam, UNICEF khu vực Đông Á – Thái bình dương (UNICEF khu vực), Viện Thống kê của UNESCO (UIS) và nhóm công tác toàn cầu đã hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho việc biên soạn dự thảo báo cáo này.

Nội dung và bố cục của Báo cáo được soạn thảo theo những hướng dẫn của Khung Khái niệm và Phương pháp luận thuộc Sáng kiến toàn cầu về Trẻ em ngoài nhà trường của UNICEF và UNESCO. Nguồn số liệu duy nhất của Báo cáo là Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam (TĐTDS) 2009. Nhóm chuyên gia quốc tế khởi thảo Báo cáo này gồm: ông Muhammad Quamrul Hasan, chuyên gia tư vấn độc lập, người thực hiện tất cả các phân tích về các số liệu định lượng quan trọng và viết Chương 2; bà Elaine Furniss, chuyên gia tư vấn độc lập, người tập hợp và hệ thống hóa các thông tin để đưa vào báo cáo và viết các chương còn lại.

Bản dịch tiếng Việt của toàn văn báo cáo có thể tải tại đây.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.